مقالات و پایان نامه ها

J Nurs Edu-v3n2p76-fa-1

آموزش پرستاري دوره 3 شماره 2 (پياپي 8) تابستان 1393، 84-76 بررسي ديدگاه بيماران درباره ميزان رعايت معيارهاي اخلاق حرفه اي در عملكرد پرستاري علي دهقاني، نگار اردوبادي، مرتضي شمسيزاده، علي محمد پروينيان نسب، ميترا ادامه مطلب…

By 92, ago