پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (2613)

و – سبک های دفاع و مقابله35ز- توانایی های حل مساله36راهبرد‌های مقابله‌ای36فرایندهای مقابله و ارزیابی40فرایند مقابله40ابزارهای اندازه گیری مقابله42تعیین کننده های فرایند مقابله43الف – عوامل شخصیتی و جمعیت شناختی44ب- قرائن اجتماعی مقابله45راهبردهای سازش یافته و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (2614)

3-2-معرفی متغیر ها573-3-جامعه ی آماری573-4-نمونه و روش نمونه گیری573-5-ابزار پژوهش571- پرسشنامه سلامت روانی (GHQ-28 ) گلدبرگ :57اعتبار و پایایی پرسش نامه582- پرسشنامه نگرش مذهبی براهنی (گلریز و براهنی، 1353):593-6- شیوه اجرا60فصل چهارم: تجزیه و تحلیل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (2615)

3-4- متغیرهای پژوهش643-5- ابزار پژوهش65 سایت منبع 3-5-1-پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت653-5-2- پرسشنامه تاب آوری673-5-3- نسخه ی کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا (CISS-SF)683-5-4-روش اجرای پژوهش693-5-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها69فصل چهارم: یافته‌های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (2616)

2-32-پیشینه های پژوهش63فصل سوم: روش پژوهش3-1-روش پژوهش673-2-جامعه آماری673-3-روش نمونه گیری673-4-متغیرهای پژوهش673-5-ابزار پژوهش673-5-1- پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان673-5-2-پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ683-5-3-پرسشنامه کیفیت زندگی693-6-روش اجرای پژوهش713-7-روش تحلیل داده ها71فصل چهارم: یافته های پژوهش4-1- توصیف داده ها734-1-1-جنسیت734-1-2- سن744-1-3- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (2617)

2-6- مسئولیت پذیری532-6-1- خود مختاری ومسئولیت پذیری542-6-2- عزت نفس ومسئولیت پذیری542-7- واقعیت درمانی گلاسر552-8- زمینه پژوهش در داخل ایران572-9- زمینه پژوهش خارج از کشور62فصل سوم روش پژوهش653-1- روش پژوهش663-2- جامعه آماری663-3- حجم نمونه و شیوه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (2618)

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری54ابزار پژوهش55روش اجرا57روش تجزیه و تحلیل داده‌ها57فصل چهارم یافته های پژوهش584-2 داده‌های استنباطی61فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری66بحث و نتیجه‌گیری67محدودیت‌های پژوهشی70پیشنهادها71پیشنهادهای پژوهشی71پیشنهاد‌های کاربردی72فهرست منابع فارسی73فهرست منابع انگلیسی80چکیدهشناخت و شکوفاسازی خلاقیت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (2608)

3-مهارت مدیریت استرس44مهارت های مقابله با استرس454-مهارت مدیریت زمان465-مهارت مقابله با خلق منفی46مهارت های مقابله با افسردگی476-مهارت تصمیم گیری477-مهارت حل مسأله488-مهارت همدلی کردن499- مهارت رفتار جرأت مندانه49انواع رفتار جرأت مندانه:5010-مهارت ارتباط بین فردی50مهارت های برقراری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (2609)

2-الف-4 تاریخچه حافظه فعال422-الف-4-1 تعریف432-الف-4-2 طبقه بندی حافظه بر اساس مدت زمان نگه داری اطلاعات43 2-الف-4-2-1 حافظه ی حسی43 2-الف-4-2-2 حافظه کوتاه مدت44 2-الف-4-2-3 حافظه فعال44 2-الف-4-2-4 حافظه بلند مدت452-الف-4-3 ساختار45 2-الف-4-3-1 حلقه ی آواشناختی45 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (2610)

2-20- تجارب اولیه زندگی342-21- خلق و خوی هیجانی372-22- طرحواره‌های ناسازگار اولیه382-23- تجربه‌های اولیه زندگی382-24- سرشت هیجانی392-25- جنسیت452-26- تنیدگی تحصیلی462-27- رضایت از زندگی تحصیلی522-28- پیشینه‌ی پژوهش562-28-1- خارج از کشور:562-28-2- داخل کشور63فصل سوم: روش پژوهش3-1- روش :673-2- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (2611)

ویژگی های شخصیتی افراد خلاق33عوامل موثر بر خلاقیت34موانع خلاقیت36ادبیات تعارض و سبک های حل تعارض37تعریف تعارض زناشویی37علل پیدایش تعارض زناشویی38پیامد تعارضات زناشویی40اهمیت مدیریت تعارض40سبک های حل تعارضات42ویژگی های شخصیتی افراد و سبک های حل تعارض45پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago